kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólA Szeretet Törvénye

 

Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem értik a mai világban azokat, akik ragaszkodbak az Isten Törvényéhez. És hála az Úrnak, különböző  fórumokon is tudtam írni a tesóknak. És ez nekem is hasznos volt, mert kénytelen voltam másoknak is értehtően, egyszerüen megmagyarázni a lényegét.

A vita mindig ott kezdődik, hogy Törvény , vagy Kegyelem! Mert akik a kegyelmet hangsúlyozzák, azok elutasítják a törvényt, arra hivatkozva, hogy a törvény megtartása önigazultsághoz vezet. És a saját cselekedeteim által akarok üdvözülni. Pedig ez nem így van!

Idézem a hivatalos adventista hitelvet, ami letölthető.

A megváltás élménye

Isten állandó szeretetéből és kegyelméből  Krisztust, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy őbenne Isten igazsága legyünk. A Szentlélek vezetésével tudatára ébredünk szükségünknek, beismerjük bűnösségünket, megbánjuk vétkeinket és hiszünk Jézusban mint Urunkban és Krisztusunkban, aki példaképünk és meghalt helyettünk. A megváltás hit által a miénk, amiben az Ige isteni ereje által Isten kegyelmi ajándékaként részesültünk. Krisztus megigazít bennünket, Isten pedig fiaivá és leányaivá fogad és megszabadít a bűn uralma alól. A Lélek által újjászületünk és megszentelődünk. A Lélek megújítja elménket, beírja Isten szeretettörvényét szívünkbe, és ha benne maradunk, erőt ad a szent élet folytatásához. Az isteni természet részeseivé leszünk és bizalmunk lehet a megváltásban most és az ítéletkor.

Hitelvek  10

Tehát egyértelmü, hogy kizárólag Krisztus által üdvözülünk, és a Törvény a Lélek megújító munkája által lessz beírva a szívünkbe. Ez a Szeretet Törvénye!

A félreértés a mi viselkedésünknek köszönhető, ugyanis az emberek ezt látják a gyakorlatban! Megfogjuk a Mózes márványtábláit, és felbőszülten lesulytunk vele mindekire, aki pedig tuléli, az meg kétségbe esetten menekül! Sajnos sokszor ez van. A törvény a Szeretet törvénye, ami megvéd a rossz dolgoktol. Ha megrontod az egészség törvényét, megbetegszel, ha megrontod az erkölcs törvényét, szétesik a család, lelki és testi fájdalmaid lesznek. Ha megrontod az Isten imádatának törvényét, támad a sátán, és hamis tanítás alakukl ki, ha megrontod az emlékezés törvényét, elfelejted, hogy ki is valojában az Úr, és jöhet az evolucio!

A törvény nem üdvözit, de Krisztus kereszthalála hálára késztet!  Amikor megismerted a kedvesedet, lemondtál megszokott dolgokrol, hogy a kedvébe járj, mert Ő máshogy szereti mint te. A házasságban alkalmazkodsz a feleségedhez sok mindenben, mert a szeretet arra késztet, és nem az anyós parancsára változol meg! Tedd egymás mellé a Törvényt és a Miatyánkot! Tökéletes a párhuzam! Az Úr kér, és az Úr válaszol! Jézus példa számunkra, az Ő jelleme a minta, amit el szeretnénk érni a Szentlélek átformáló ereje által, és a Törvény az Útmutató, ami segit tartani az irányt!


Tehát sem a szombat, sem más cselekedete a Törvénynek nem üdvösség kérdése, ez ellent mond a Bibliának, ellent mond az adventista tanításnak.

Azt mondod, hogy el lett törölve a törvény? Miért nem lopsz, paráználkodsz, csalsz, hazudsz, káromkodsz....stb? Ezeket mind megtartod. Miért nem imádod a szobrokat? Ezt is megtartod. Miért  tisztelted, tiszteled a szüleidet, ha még élnek? ! Miért nem emlékezel meg a teremtés emlékünnepéről? A katolikusoknál megmutattam azokat a történelmi tényeket, amiknek a hatására kialakult a katolikus vasárnap megünneplése. Az összes protestáns egyház hangoztatja, hogy a tanítása kizárolag a Biblián alapszik. Hol van megírva a Bibliában a vasárnap megünneplése?  Jézus vasárnapon támadt fel, mert megpihent szombaton a parancsolat szerint.  Ha pénteken felszegezte a törvényt a fára, ezáltal eltörölte, miért tartotta meg a következő napon? Az Úr elrendelte az Úrvacsorát, hogy az Ő halálát hirdessük, míg eljő! Miért a feltámadását ünneplitek, mikor nem parancsolta meg? Feltámadása  vasárnap volt, de 8 nappal később megjelent, ami nem lehet vasárnap, sőt 40 nappal később a menybe ment, ami szintén nem vasárnap! Az apostolok egyszer emlitettek , amikor vasárnap találkoztak, és az 1. Kor 16 szerint vasárnap volt a gyüjtés, mert megtartották a szombatot, tehát szombaton nem gyüjtöttek.

 

Tehát az Isten iránti szeretet késztet arra, hogy engedelmeskedjek, és nem a törvény kárhoztatása, az itélettöl való rettegés! Csak annyi kiegészités, hogy ha az Úr ugy gondolta, hogy szeretne velem tölteni egy napot, amikor mással nem foglalkozom, hanem leteszem a gondjaimat a lába elé, és Őreá figyelek, akkor én szivesen vele vagyok. Ha meg is határozta ezt a napot, ezek szerint NEKI NEM MINDEGY, ha nekem akár a hétfő is jó lenne, vagy a kedd, akkor figyelembe veszem az Úr kérését! Ami ezen felül engem is motivál, az a jelenések könyve.

Jel. 14,6
És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,

Hirdetem Isten evangéliumát.

Jel. 14,7
Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

Hangsulyozom, hogy Istené a dicsőség, aki teremtette a mennyet, a földet, és mindent, szó szerint ahogy a tízparancsolat 4-ik parancsolatában van.

Jel. 14,8
És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

Hírdetem ,hogy vége van a hamis Babiloni tanítás hirdetésének, itt van a Tiszta Biblián alapuló tanítás.

Jel. 14,9
És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
Jel. 14,10
Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;


Hírdetem, hogy aki imádja hamis tanitást, a hamis Isten-képet, ami gyülölt az Úr elött, és gondolatban azonosul azzal, vagy cselekszi azt, az Isten haragját veszi magára. Ezért beszélek a vasárnap ünneplése és a vele együtt járó számtalan téves elképzelés ellen, és hirdetem a Bibliát, úgy ahogy van!
 

A vasárnap egy külön történet, ha megnézed a VASÁRNAP oldalt, ott böségesen kifejtem a vasárnap ősi, Babiloniai eredetét, és az ebböl származó rengeteg olyan szokást, hagyományt, ami a tiszta Bibliai tanítás modosulását eredményezte. És ezen van a hangsuly! Mert a Sátán kezdetektöl fogva azon van, hogy Isten fölé helyezze magát, sátán volt Lucifer, a Világosság hordozója, de maga akart lenni a Világosság, az Istennek járó tisztelet és Hódolat élvezője! Ennek egyik megnyilvánulása, hogy elvonja a figyelmet, a tiszteletet a Teremtő Istenről! És a teremtés emlékünnepe helyett Jézus feltámadását hirdetik és ünneplik, holott Ő megparancsolta, hogy a halálát hirdessük, mig eljő! Nem az emberek a sátánisták, akik ezt teszik, hiszen csak jo szivvel követik a vallásukat, a hitüket, amit tanultak, tapasztaltak.A gyökér, ahonnan ez származik és növekszik, az a sátán munkálkodása. Hamis szinben tüntetni fel Istent, modositani a törvényt, csökkenteni a neki járó hodolatot, tiszteletet mindenféle módszerekkel. Ezért hivom fel a figyelmet a Szombatra, és arra hogy ismét a Teremtő Isten legyen a tisztelet tárgya, ne egy olyan Isten, aki "olcsó" kegyelmet osztogat, elég ha hiszünk, és hallelujja!!!!, megyünk a mennybe. Közben erkölcstelenek a mai keresztények, elfogadják az evoluciót, elfogadnak homoszexualitást, ökomenizmus cimén egyesülnek mindenféle "keresztény" és keleti, meg spiritiszta dologgal Jézus nevében.A kegyelem nem olcsó, a létező legnagyobb árat fizették le érte. Iste Fiát kellet feláldozni! Én hiszem a Biblia alapján, hogy Jézus, mint kézmüves vett részt a teremtésben. Jézus a teremtő, aki alkotta a világot. A parancsolat Jézus jellemének a törvénye, a parancsolat a világmindenség alkotmányának az alapja.Szeretem Jézust, szeretem a világmindenség alkotóját, és kormányzóját. Tisztelem az Ő alkotmányát, és  szeretetböl, hálábol, mert Ő az életét adta helyettem, megtartom az Ő alkotmányát. Ha szombaton akar találkozni velem az ÚR, ÉS NEM VASÁRNAPON, akkor én boldogan megyek a találkozóra szombaton, leborulok a lábai elött, és hálát adok a teremtő Istennek!


Mát. 7,21
Nem [Róm. 2,13.  Jak. 1,22. 25. 2,14.] minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Jel. 14,12
Itt van a [rész 13,10.] szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
Róm. 2,13
(Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.
Jak. 1,22
Az ígének pedig megtartói legyetek és ne [Mát. 7,26.  Róm. 2,13.] csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Jak. 1,25
De a ki belenéz a szabadság [Jak. 2,12.  Róm. 8,2.] tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az [Ján. 13,17.] boldog lesz az ő cselekedetében.
Jak. 2,14
Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? [Jak. 2,17.  Mát. 7,21.]
Ésa. 66,22
Mert mint az új egek [rész 65,17.] és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;
Ésa. 66,23
És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, [rész 2,2-4.] szól az Úr.
 
 


 

 

 

 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!