kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólA Tizedfizetés
 
Ismét idegen tollakkal ékeskedem, mert nem szégyen tanulni a másiktól. Az egyik Kamillától, a másik Fehérkövecskétől való, mindketten aktív fórumozók. Fogadjátok szeretettel
 
Elsőnek Kamilla
 
Nekem is van pár gondolatom:

1. Jézus azt mondta, hogy Ő azért jött, hogy betöltse a Törvényt! Akkor abban a tized is benne van. Bár én még mindig kitartok amellett, hogy mivel Ábrahám a hit-törvényét töltötte be, és mi is a hit-törvénye alatt éllunk, ezért vonatkozik ránk a tizedfizetés.

2. A Malakiás 3:10; a tizedfizetésről szól, és nagyon sok bizonyságot hallottam arról, hogy ha valaki hit által "ráállt" ezekre az igékre - magam is ebben gyakorlom a hitemet -, Isten nagyon megáldotta.

 

Szeretettel: Kamilla

 És most lássuk fehérkövecskét

Sziasztok! üdv
1 Móz. 28:16...Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. 17.Megrémüle annak okáért és monda...
20.És fogadást tőn Jákób, mondá: Ha az Isten velem leénd, és megőriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételűl kenyeret s öltözetűl ruhát adánd nékem...valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.

Az egész történet az említett jákóbi tizedről az,hogy felajánlást tett Istennek-szövetséget ajánlott fel Jákob-ha Isten őt megáldja,akkor az áldásból tizedet ad Neki.

A Zsoltáros is mondja:Tegyetek fogadást az Úrnak és adjátok meg.(76:13.)

Én az iwiwen vitáztam sokat a tizedről amíg teljesen megrendült a hitem abban,amit 17 évig gyakoroltam és áldott is voltam általa.
Akkor elővettem a Bibliát és imádkozva kértem személyes megerősítést Istentől a tizedfizetéssel kapcsolatban.

Íme,ezt az igét kaptam:
Zsid.7: 8.És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él.

Miután rámeredtem az igére,ezt a magyarázatot kaptam:

Ábrahám nálánál szellemileg(anyagilag is) nagyobbnak adott tizedet,az ő ágyékából származók Törvény szerint adtak.
15....a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elõ más pap ..Ő Jézus!

Ő az,Aki ÉL,és Ő az,Aki ma is szedi a tizedet.

Tehát én megkaptam a választ arra a kérdésre,hogy"Kell-e ma is tizedet adni?"
A következő kérdésem az volt,hogy Kinek adjam a tizedet,hiszen Ábrahám Melkisedeknek adta(Jákob nem tudom kinek?),
a levitai papság a néptől szedte a törvény szerint...
Mivel a Biblia a sauli példával megmutatta,hogy aki az Egyházat üldözi,az Jézust üldözi,ebből következik,hogy az Egyháznak adom a tizedet ott,ahol Jézus maga személyesen(Szelleme,Igéje által megjelenik-hiszen megígérte,ha ketten vagy hárman az Ő nevében összejövünk,Ő ott van).
Szerintem az új szövetségben élő hívők nem a Törvény,sőt NEM is az Írás kötelezettségei alapján "kell" fizessék a tizedet,hanem a szívbe írt szellemi törvény alapján;és annak a szellemi közösségnek,akiket maga az Úr Szelleme vezet;akiktől szellemi áldást kapunk
 
-(1Kor 9:11.Ha mi nektek a szellemieket vetettünk, nagy dolog-e, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?”).

Ha abban a gyülekezetben,ahova járok NEM kapok szellemi eledelt,nem növekszem Krisztusban-akkor nincs törvény arra,sem jó szív,hogy tizedet fizessek.De ott,ahol Jézus szavaival és Isten Szellemével "táplálkozhatom",szívesen adom a tizedet,a huszadot és azokat az adományokat,amikre szívem indít.
Másik:
A Példabeszédben van megírva,hogy ha sírva vetek is,de kévéim örömmel emelem-én ezt is magaménak tudtam átvenni-ha éppen kevés pénzem volt és nem jókedvvel adakoztam.
Az Isten szeretete,Jézus kegyelme és a Szellem közössége legyen velünk!

Szia!
A mózesi törvény előírja a tizedet,ami a lévita papé,egy másik tizedet,ami a szegényeké,és egy harmadik tized is van,amit már nem is merek említeni:ez  a tized arra való,hogy az Isten előtt költsed el MAGADRA,a házad népére és örvendezz az Úr áldásainak.

Tehát az első tized,amit mindenki ismer :
 
4.Móz.18: 21.De ímé a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben; az õ szolgálatjokért való osztályrész ez a mellyel teljesítik õk a gyülekezet sátorának szolgálatát.

A második tized ez:

5.Móz.14:22.Esztendõrõl esztendõre tizedet végy a te magodnak minden termésébõl, a mely a te mezõdön terem.
 23.És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt azon a helyen, a melyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az õ neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak elsõ fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden idõben.
24Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tõled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az õ nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened: 25Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened;
 26És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe.

A harmadik típusú tized extra áldás Istentől,amelyet 3 évente adott Izrael :

 27A lévitát pedig, a ki a te kapuidon belõl van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem öröksége veled. 28A harmadik esztendõ végén vidd ki annak az esztendõ termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.
29És eljön a lévita (a kinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, a kik a te kapuidon belõl [vannak], és esznek és megelégesznek,
 hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, a melyet végzesz.

Búcsuzóul: Én a 3.típusút is egyszer kipróbáltam-valóban extra áldást kaptam.
 
 
 

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!