kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólA Törvény és Jézus
 
Az egyik fórumon van egy testvérnő, Kamilla. Bár személyesen sohasem találkoztunk, csak a fórumon, mégis testvérnek és barátnak tekintem, mert látom azt az utat, amerre tart, és sokat lehet tanulni tőle. Ez az oldal az Ő hozzászolásait tartalmazza, fogasjátok szeretettel.
 
 
Róma 10:4;   
    Hiszen a törvény végső célja Krisztus a megigazulásért (igazságosságért) mindenki számára.

A Törvényben benne van Isten igazságossága = Krisztus igazságossága.
A Törvény célja, végállapota Krisztus, ezért mikor Jézus eljött, akkor kiemelte a Törvényt a betű állapotából és működöképessé, az emberi életben döntő tényezővé tette.
Az igazi Törvény = Krisztus. Ő a legtökéletesebb megjelenési formája. Ő már be tud hatolni a szívekbe, olyan szellemi valóságot képvisel, amit be is tud oda vinni.

A Törvénynek a szív hústáblájába való beírása, azt jelenti, hogy az ember képes azonosulni vele, belülről cselekszi emg, nem kívülről rákényszerített állapotban. Ez által lehet megigazulni, felszabadulni a törvényszegés miatti kárhoztatás alól.
 
Isten Ábrahámmal kettő szövetséget kötött:
1. A hit szövetségét, aminek nem volt külső jele, majd
2. A körülmetélkedés szövetségét, amely dinasztikus szövetségnek is mondható, mivel vér szerinti származáson alapult.

Jézus Krisztus körül azért alakult ki feszültség, mert a vallási vezetők úgy gondolták, hogy az atyák vallását veszélyezteti az, hogy Jézus a Törvény betöltéseként jelent meg. Ezenfelül Jézus a Törvénnyel partneri viszonyba lépett, és nem alárendelte magát annak. Ezt emberként csak Krisztus tehette meg.
Akik Jézusban csak az embert láttták, éppen ezért tartották istenkáromlásnak több megnyilvánulását is. A János evangéliumban többször olvassuk, hogy az Ige testté lett, mivel ez a kijelentése támadások össztűzébe került.
 
5. Zsolt 40,9 Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
6. Zsolt 94,12 Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;
7. Zsolt 119,18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
8. Zsolt 119,29 A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!
9. Zsolt 119,34 Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. 10. Zsolt 119,44 És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.
11. Zsolt 119,51 A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől. 12. Zsolt 119,53 Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.
13. Zsolt 119,55 Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.
14. Zsolt 119,61 Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.
15. Zsolt 119,70 Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.
16. Zsolt 119,77 Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.
17. Zsolt 119,85 Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint élnek.
18. Zsolt 119,92 Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
19. Zsolt 119,97 Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
20. Zsolt 119,109 Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem
21. Rm 4,4 Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint;
22. Rm 4,16 Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk
23. Rm 5,2 A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
24. Rm 5,15 De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
25. Rm 5,17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
26. Rm 5,20 A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
27. Rm 5,21 Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.
28. Rm 6,1 Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

29. Rm 6,14 Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
30. Rm 6,15 Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
31. Rm 10,12 Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják.
32. Rm 11,5 Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.
33. Rm 11,6 Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.
34. Rm 12,3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
35. Rm 12,6 Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;
36. Rm 15,15 Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által,
 
 
1. zsoltár

1.  Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2.  Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3.  És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4.  Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
5.  Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
6.  Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.
 
Gal. 2,14
De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangyéliom igazságához képest, mondék Péternek mindnyájok előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek?
Gal. 2,15
Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök,
Gal. 2,16
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
Gal. 2,17
Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mimagunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen.
Gal. 2,18
Mert, ha a miket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé.
Gal. 2,19
Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek.
Gal. 2,20
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.  
Gal. 2,21
Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.
Gal. 3,10
Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.  
Gal. 3,11
Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.  
Gal. 3,12
A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.  
Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
 

Jó így együtt olvasni az Igét, és látni, rácsodálkozni, hogy mit kíván tőlünk az Úr! Köszönöm Kamillának a fáradtságot, hogy ezt ilyen szépen összefoglalta. Áldja meg szolgálatát az Úr Isten.
 
 

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!