kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A Túlvilágról 
  ISTEN FEGYVERZETE
 
 A Védelmi Fegyvereink
 
Kamilla ezt az írást Derek Prince  Szellemi konfliktus c. könyve alapján közölte egy fórumon. Az oldalt Kamillátol vettem át, kisebb módosításokkal. Nem mindent közlök, amit a tesó ír, de szeretem a gondolatait, tanulhatunk belőle.

                     Isten teljes fegyverzete


Ef 6:10-17;   
  Mivel élet-halál küzdelemben veszünk részt, ezért fel kell öltöznünk Isten teljes fegyverzetét.

 
"ama gonosz napon" = amin minden keresztény keresztülmegy:
      - szembe kell szállni a gonosz erőivel; - a hitünk megpróbáltatik;
      - rászabadul mindenfajta nehézség és ellenállás az életünkre.


    1.  Az igazlelkűség öve

öv: a római katona harc előtt övet kötött a derekára, amivel a tunikáját megkötötte, hogy ne akadályozza a szabad mozgásban = ez a kiindulópontja minden egyébnek.
a mi övünk = az igazság: a mindennapi életben megélhető igazság: tisztesség, becsület, őszinteség, nyíltság

    Félre kell tenni a színlelést, képmutatást, vallásos közhelyeket. Azt a személyt kell mutatnunk az embereknek, akik valójában vagyunk.

   2.  Az igazság mellvasa

mellvas: a legfontosabb szervet, a szívet védte.

Péld 4:23 
   Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.


  = Ami a szívedben van, az határozza meg végső soron egész életed folyását.

igazság:

  1Thess 5:8
     Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén
         a hitnek és szeretetnek mellvasába.


  => az az igazság, ami hitből származhat.

Fil 3:9 
 És találtassam Őbenne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem
    van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.

1. igazság a törvényből  // 

2. igazság Istentől = igazság mellvasa!!!

2Kor 5:21 
  Mert aki bűnt nem ismert, bűnné tette magát értünk,
     hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.    


  A szereteten alapuló hit alapvető összetevője a mellvasnak:

Gal 5:6 
   Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem ér
      semmit, hanem a szeretet által munkálkodó hit.


Énekek  Éneke 8:6-7; 
  Tégy engem mint pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert
  erős a szeretet, mint a halál, kemény mint a sír a buzgó szeretet; lángjai tűznek
  lángjai, az Úrnak lángjai!
  Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet, a folyóvizek sem boríthatnák el azt.


A szeretet ellenállhatatlan, mindig győzedelmeskedik, lehetetlen legyőzni.
Megőriz a negatív erősségektől = neheztelés, keserűség, meg nem bocsátás, harag, kétségbeesés, elbátortalanodás = meg tudják rontani a szívünket és tönkretehetik az életünket.

1Kor 13:4-8;
  A szeretet hosszútűrő, kegyes;..nem irigykedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik
  éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt.
  Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz,
  mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy..."  3.  Az evangélium készségének saruja

saru: a légionáriusok erős, súlyos sarut viseltek, amelyet a lábszárukra erősítettek legalább félmagasságig. Ez tette lehetővé, hogy hosszú távot le tudjanak gyalogolni gyors ütemben. Mozgékonyak voltak benne. Elérhetővé tették őket parancsnokaik számára.

"békesség evangéliumának készsége" :
    Ige tanulmányozása, megtanulása, az evangélium üzenetének értelmes átadása, ami békességet hoz a szívekbe és elmékbe azoknak akik hisznek és engedelmeskednek neki.

  Csak akkor tudjuk átadni a békességet, ha bennünk van!

Mt 10:12-13; 
   Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt. És ha méltó a ház, szálljon a
   ti békességetek rá, ha pedig nem méltó, a ti békességetek rátok térjen vissza.


   Rajtunk van a saru = készek vagyunk azt tenni, ami helyes akkor és ott, ahol az Úr indít bennünket. A másiknak éreznie kell, hogy benned olyasmi van, mai neki rettentően hiányzik


   4.  A hit pajzsa

pajzs:
1. kicsi kerek pajzs, olyan, mint egy nagyobbfajta lapos és kerek vesszőkosár.
2. hosszabb, téglalap alakú. = "hit pajzsa"

     Egy jól képzett légionárius úgy tudta használni, hogy a testének minden porcikáját meg tudta védeni vele az ellenség lövedékeitől.
// Amikor ellene megyünk a Sátánnak, biztosak lehetünk abban, hogy vissza fog vágni.
   Elsősorban az elménk, a szívünk, a testünk vagy az anyagi javaink területén. Ezért kell a pajzs.
   Ha rajtunk nem talál támadófelületet, akkor a hozzánk legközelebb állókat célozza meg.
   -> nagy pajzs kell!!! ami mindent befedez, amit Isten rád bízott!!!


    5.   Az üdvösség sisakja

sisak: a fejet védi, a fej az elmét jelképezi. Ha valaki megsérül a fején, már nem képes hatékonyan használni a fegyverzetét.

depresszió: egy nagy sötét felhő, amely a fejen ül, kizár és bezár, nehézzé válik tőle a másokkal való kommunikáció. Betölt a reménytelenség érzése.

  Ésa 61:3 
   Hogy tegyek a Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek
   kenetét a gyász helyett, dicsőség pajzsát a csüggedt lélek helyett.

"üdvösség reménysége" = az elme védelmét adja!

Zsid 11:1  ...a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága...

reménység: a jónak egy csendes, kitartó várása, amely Isten beszédében gyökerezik. Folyamatos  optimizmus. = az elme védelme.

Róm 8:28 
  Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik
      az Ő végzése szerint hivatalosak [elhívottak].

Zsid 6:17-20;
         17-18. 
- az Isten ezzel még nyomatékosabban akarata megmutatni az ígéret örököseinek szándéka  megváltoztathatatlanságát: esküvel adott garanciát, hogy e két megváltozhatatlan tény által
- amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon
- erőteljes bátorítást /paraklészisz:vigasztalást, segítséget, pártfogást/  kapjunk mi, akik odamenekültünk, hogy megragadjuk az elénk tártreménységet,

1Sám 15:29
  Izráel erőssége pedig nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem ember Ő,
   hogy v.mit megbánjon.

 Zsidó 19. 
   amely olyan a számunkra, mint a lelkünknek belülre, a függöny mögé benyúló,
      biztos és szilárdan rögzített horgonya,

3Móz 16:2 
  És mondta az Úr Mózesnek: - Szólj atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen be
     akármikor a szenthelyre a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van,
     hogy meg ne haljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett.

Kol 1:5 
   Az egekben nektek fenntartott reménységért, amelyről már előre hallottatok az 
   evangélium igazságának beszédében.

 Kol 1:20. 
   ahová elsőként lépett be értünk Jézus, aki Melkicedek rendje szerinti főpap örökre.A reménység képei:
- az oltár = ahol menedéket kerestek a vér után szomjazók elől. -> amikor ellenünk támadnak, ragadjuk meg az oltár szarvát és ne hagyjuk, hogy elszakítsanak onnan.
- egy horgony = kinyúl az időből, bele az örökkévalóságba, magának Istennek a jelenlétébe.

 Zsid 10:23 
   Ingadozás nélkül ragaszkodjunk a reménység megvallásához, mert hűséges az,
   aki az ígéretet tette;

 1Kor 10:13 
   Emberi mértéket meghaladó kísértés még nem ért benneteket: hűséges ugyanis
      az Isten, aki nem hagy benneteket erőtökön felül kísértést szenvedni, hanem a
      kísértéssel együtt előkészíti majd a kivezető utat is, hogy képesek legyetek azt
      elviselni.


 6.   A Szellem kardja = védő + támadó fegyver!!!
 

  Zsid 4:12   
   Mert az Isten szava él és működik, /Élő ugyanis az Isten szava, és
energész: hatékony/ működő  /dolgozó/ élesebb minden kétélű kardnál, és
    elhatol addig, ahol szétválik a lélek és a szellem,
    Az ízületek és a csontvelők, és képes ítéletet mondani a szív szándékai és
    gondolatai fölött;

  Ésa 49:2 
   Hasonlóvá tette számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és
   fényes nyíllá tett engem, és tegzébe zárt engem.

  Jer 23:29 
   Nem olyan-é az én Igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?

  Csel 7:38 
Ő az, aki ott volt a sivatagban lévő gyülekezetben /ekklészia: Izrael
    egész közössége/ a Szináj hegyen hozzá szóló angyal és atyáink között; ő élő
    kijelentéseket /logion: kinyilatkoztatás,tanítás, kijelentés/ vett át, hogy
    nekünk adja.


  Ef 6:17 
   Vegyétek fel /fogadjátok el/ a megmenekülés /szótéria: bármilyen rosszból
   való kimenekülés/  sisakját is, v.mint a Szellem kardját, amely Isten
   beszéde /rhéma: [/b] Isten aktuális, frissen megelevenedett szava,
   igehirdetés/ !


  1Pt 1:23 
    Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten
    Igéje által, amely él és megmarad örökké.

  Jel 1:16 
    Volt pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jött ki; és
     orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében."kétélű éles kard" = Isten beszéde, ami Jézus szájából jön elő.

Példa arra, hogyan használta Jézus a földi életében: Mt 4:1-11; = egyetlen fegyvere volt a Sátán ellen!!!
= rhéma = kimondott Ige!!


   7.  Védelem nélkül maradt terület = a hátunk

1. Soha ne fordíts hátat az ördögnek, mert ha megteszed, lehetőséget adsz neki, hogy a védelem nélküli területen támadjon meg.= Soha ne add fel!

2. Nem mindig vagyunk képesek arra, hogy megvédjük a hátunkat. Meg kell találnunk a helyünket a Testben, és tudnunk, kell, ki áll a jobb és bal oldalunkon. Meg kell bíznunk "katonatársainkban".
     És amikor nyomás alá kerülünk, tudnunk kell, ki lesz ott, hogy megvédje a hátunkat.
 

T  Á  M  A  D  Ó    F  E  G  Y  V  E  R  E  K

   Amikor Jézus először beszélt az Egyházzal kapcsolatos tervéről, úgy mutatta be, mint egy támadó állásba helyezkedett szervezetet, amely ellenszegül a Sátán erősségeinek.

  Az Egyház első Újszöv.i megnevezése:

  Mt 16:18 
   Te Péter vagy, azaz kő, és ezen a sziklán fogom felépíteni az én Egyházamat,
       amelyen a pokol összes ereje sem tud győzni.


   pokol = hádész = 'láthatatlan, sosem látott' = a Sátán királyságának nem látható világa.

     Az Egyházban alapvető foglalatosságok: építés + küzdelem, mindig együtt!!! Főleg támadás!!!!

"kapu" =
1. ítélkezés helye

    Péld 31:23  Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.

2. a város leggyengébb része

    Ésa 28:6  ...és erősség azoknak, akik visszanyomják a kapuig az ellenséget.

  = olyan Egyház, amelyik nekitámad a Sátán kapuinak, és amelyet ezek a kapuk nem lesznek képesek kívül rekeszteni.

alap:
   Kol 2:15 
  Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta,
     diadalt vévén rajtuk abban [Krisztusban].


                        Az ima mint fegyver

   Ef 6:18
   Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által...


  Az ima olyan, mint egy interkontinentális hatótávolságú, ballisztikus rakéta. Nem számít idő, tér, távolság.

Csel 12:1-6;
- az Egyház kegyetlen üldöztetések alá került Heródes király idejében. Jakabot kivégeztette, és Pétert is letartóztatták, hogy kivégezzék. A lehető legszigorúbb őrizet alatt volt. a gyülekezet éjjel-nappal imádkozott érte. Isten válaszolt erre és angyalt küldött Péter kiszabadítására.

12:8-11;  Isten természetfölötti beavatkozással válaszolt!

-> az angyal ítélete Heródes király felett:  Csel 12:19-23;

   Az ima áttört a magasságokon -> lehetővé tette az angyalok beavatkozását

=> Csel 12:14    Az Isten Igéje pedig növekedett és terjedt.

    Az angyalok szolgáló szellemek, akiket értünk küldenek ki, ők azonban rendszerint nem jönnek addig, amíg nem imádkozunk.


  A dicséret mint fegyver

dicséret:- gyakran kapcsolódik Isten fenségéhez vagy rettenetességéhez
                     - előhívja a Mindenható Isten beavatkozását
                     - megfelelő felelet is erre a beavatkozásra.

2Móz 15:10-11; 
  Mózes és Izrael karéneke, amikor megszabadultak Egyiptomból, és a fáraó seregét
     elborították a Vörös-tenger habjai.
     Leheltél leheleteddel, s tenger borította be őket; elmerültek, mint az ólom a nagy
     vizekben.
     Kicsoda olyan, mint Te, szentséggel dicső, és félelemmel dicsérendő és csudatévő?

= a dicséret felfedi és előhívja Isten rettenetességét, különösen népének ellenségei ellen.

  Zsolt 22:24 
  Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek Őt! Jákob minden ivadéka, dicsőítsétek Őt; és
     féljétek Őt Izrael minden magzata.


   = a dicséret a megfelelő válasz Isten népétől, feleletül szentségére, rettenetes hadi tetteire és bosszújára, amellyel melléjük áll.

  Zsolt 8:3 
 A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te
    ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.   

 "ellenségeid" = a Sátán királysága;   
"gyűlölőd" = maga a Sátán

  "csecsemők és csecsszopók szájából" = a dicséret az, ami felemelkedik a magasságokig, áttör egészen Isten trónjához, és elhallgattatja Sátán ellenünk szóló vádlásait.

Jel 16:13-14;
  - tisztátalan, sátáni szellemek is működhetnek a szájon keresztül.
    A sárkány és a fenevad és a hamis próféta szájából tisztátalan szellemek jönnek ki.

     Az a helyes, ha a dicséret együtt jár az Igével = ítélet eszközévé válik királyok és nemzetek felett.

   A királyok + nemesek = Sátán angyali fejedelmei + királyai a nem látható világban.
  Nekünk, Istenben bízóknak adatott meg az a hatalom, hogy végrehajtsuk rajzuk a megírt végzést.

  1Kor 6:2-3 
  Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot,
     méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletre?
     Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogtok ítélni, nemhogy életszükségre való
     dolgokat?                Az igehirdetés mint fegyver

     = kizárólag Isten Igéjének a közvetítését jelenti.

  2Tim 4:1-4; 
   ...Hirdesd az igét, állj elő alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes
      béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást el nem
      szenvedhetik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat,
      mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez
      odafordulnak.


1. Ünnepélyes a megbízatás, mert Isten és Jézus Krisztus előtt hangzik el, annak fényében, hogy Krisztus el fogja ítélni az élőket és a holtakat, és meg fog jelenni az Ő országában.
2. A feladat = hirdesse az Igét. Magába foglalja a prédikátor felelősségét abban, hogy mit hirdet. Az Úr előtt ad számot azokról, amiket hirdetett!!

  Isten Igéje nagyon hatékony:

   Ésa 55:11 
 ...így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér vissza hozzám
    üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem.

Jer 23:29  Nem olyan-é az én beszédem, mint a tűz? - azt mondja az Úr -, mint a sziklazúzó pöröly?      

Zsid 4:12   lsd. fentebb
Csel 19:8-10; Pál prédikációja: hathatós, folyamatos, kiterjedt = eljutottak Ázsia minden tartományába.

  Eredmények:

1. természetfölötti tanúságtétel:        
      és nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által.
       ..annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a kendőket...a gonosz
        szellemek kimentek....

2. A gonosz szellemek kezdtek megnyilvánulni: 
   Ef 19:13-16; - Skéva fiai esete
    ~  előbújnak a sátán titkos ügynökei = Isten Igéjének igen magas szolgálatának jele

3. Az egész város felett uralkodó okkult hatalom megtört
   Ef 19:17-19; - könyvégetés
 -> 19:20  Ekképpen az Isten igéje erősen növekedik, és hatalmas volt.

Csel 20:20; 26-27;
   Jó igehirdetés: - nem tartózkodtam semmitől;  - semmiben nem alkudtam meg;


 A bizonyságtétel mint fegyver

prédikálás: Isten Igéje igazságának közvetlen bemutatása.
bizonyságtétel: "tanúskodni", "tanúnak lenni" = saját személyes tapasztalatból való események elbeszélése, amelyek kapcsolatosak Isten Igéjével és annak igazságát támasztják alá.

  Csel 1:8 
  Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő rátok és lesztek nekem
   tanúim...


1.  Ahhoz, hogy hatékony tanúi lehessünk Jézus Krisztusnak, természetfölötti erőre van szükségünk
      = a Szent Szellemre, hogy Ő juttassa érvényre, álljon mögötte.

2. "Lesztek nekem tanúim" = a teljes életünk tanúskodik Jézus és az evangélium igazsága mellett.

3.  Jézus egy egyre táguló körrel számolt: hisznek -> betöltekeznek Szent Szellemmel -> ők is elmondják majd másoknak. "a föld végső határáig"

  A bizonyságtétel fogja végül megdönteni Sátán királyságát is a magasságban:
Jel 12:7-11; 
  - az angyalok és az emberek között zajló monumentális összecsapásról szól, amely
     a történelem záróakkordjaként kiterjed mind a mennyre, mind a földre.
  12:10  - elmondja, hogyan vettetik le a magasságban lévő királyságból a "mi atyánkfiainak vádolója"
  12:11  - a hívők diadalmaskodnak a Sátán felett:

     És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételük beszédéért, és
        életüket nem kímélték mindhalálig.


   Amikor hirdetjük, mit mond Isten igéje arról, amit Jézus Vére szerzett számunkra, ezzel legyőzzük a Sátánt !!!
- Úrvacsora = folyamatos bizonysága a vérbe és az Igébe vetett hitünknek.

   1Kor 11:26 
    Mert vmennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úr halálát
    hirdessétek, míg eljövend.     


 Tények, amelyek a vér révén valósulnak meg számunkra:

1. megváltás
2. bűnbocsánat

  Ef 1:7 
     Akiben van a mi váltságunk,az Ő vérébe vetett hit által, a bűnöknek bocsánata
     az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.


3. a vér folyamatosan tisztít

    1Jn 1:7 
      Ha pedig világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van,
         közösségünk van egymással, és Jézus krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít
         minket minden bűntől


4. megigazultunk = igazzá lettünk

   Róm 5:9 
     Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább
        megtartatunk a harag ellen Őáltala.


5. megszentelődtünk Jézus vére által

    Zsid 13:12 
     Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az Ő tulajdon vére által a népet,
     a kapun kívül szenvedett.

 

   Ezek az ellátások csak akkor lépnek életbe a maguk teljességében, ha megvalljuk azokat.     
                         
                                   ÁMEN!!!!


 szeretettel: Kamilla   
 

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter
 

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!