kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A Túlvilágról Mária jár közben Jézus helyett a mennyekben?  
 

 1 Tim. 2,5
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
1 Tim. 2,6
A ki adta önmagát [Ésa. 53,12.] váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
Zsid. 9,14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel [1 Pét. 1,19.] ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Jézus kereszthalálával eltörölte a zsidó vallási ceremóniát, az áldozati rendszert, a közben-
járó papságot, ugyanis Ö volt az Áldozati Bárány, Ő a mi Főpapunk, és Közbenjárónk. 
 
Zsid. 9,15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a [Csel. 13,39.] hivatottak elnyerjék az [Márk. 16,16.] örökkévaló örökségnek ígéretét.
 
Zsid. 12,24
És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Ismét egy idézet a katolikus  egyház tanításábol, ami figyelmet érdemel. A pogány kultúrák-
ban voltak szellemlények , akik közbenjártak az Istennél, hiszen maguk is isteni ranggal ren-
delkeztek. A Babiloni Ég Királynője volt az Isten Anyja , akit Napba Öltözött Asszonynak hív-
tak. Jóságos anyaként , Szűzként vagy Áldást hozó Anyaként karjában gyermekével ábrázol-
ták , és a Nap Napján , azaz vasárnapon imádtak. 
Az egész világon ismert volt az Ég Királynője. Egyiptomban  Izisz És Ozirisz, Indiában Izi és 
Iszvara, Ázsiában Kibele és Deoiusz néven, a pogány Rómában pedig Fortuna , vagy Juno, és Jupiter-puer
(Jupiter-fiu) volt a neve. Görögországban Cerasz vagy mint Irene, a béke istennője fiával Plu-
tusszal. KInában Sing Moo szent anyját a gyermekkel együtt gloriával ábrázolják. 
 
Egy kis Biblia idézet az Ég Királynöjével kapcsolatban. 
Jer. 7,18
A fiak fát szedegetnek, az atyák gyujtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket [rész 44,19.] készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.

Jer. 44,16
Abban a dologban, a mi végett szóltál nékünk az Úr nevében, nem hallgatunk reád;
Jer. 44,17
Hanem csak azt cselekeszszük, a mit mi a mi szánkkal fogadtunk, hogy [Ezék. 20,32.] füstölő áldozatot viszünk az ég királynéjának, és néki italáldozattal áldozunk, miképen cselekedtünk mi és a mi atyáink és a mi királyaink és a mi fejedelmeink Júda városaiban [vers 9.] és Jeruzsálemnek utczáin, mert akkor beteltünk [Hós. 2,4.] kenyérrel, és jó dolgunk volt, és semmi rosszat nem láttunk.
Jer. 44,18
De a mióta nem áldozunk többé az ég királynéjának füstöléssel, és nem viszünk néki italáldozatot: mindenben szűkölködünk, és fegyver és éhség miatt emésztetünk.
Jer. 44,19
És hogyha mi az ég királynéjának füstölve áldozunk és néki italáldozatot viszünk: vajjon a mi [rész 7,18.] férjeink híre nélkül csinálunk-é néki béleseket, hogy őt tiszteljük, és néki itali áldozatot vigyünk?
 II. János Pál pápa DIES DOMINI  DIES DOMINI  kezdetű apostoli levele a Püspököknek, 
Papoknak és Híveknek a Vasárnap megszentelésérôl 

 

86. A Szent Szűz közbenjárására bízom, hogy a keresztény közösségek ezen apostoli
 levelet tevékenyen fogadják.Ô, anélkül, hogy bármiben elhomályosítaná Krisztus központi 
szerepét, jelen van az Egyház minden vasárnapján. Maga Krisztus misztériuma igényli ezt:
 hogyan ne volna különösen is jelen Ô, az Úr Anyja és az Egyház Anyja azon a napon, mely
 egyszerre az Úr napja és a Egyház napja. 
Szűz Máriára tekintenek a vasárnapi szentmisében hirdetett Igét hallgató hívek, Tôle
 tanulják annak megtartását és szívükben hordozását . Máriától tanulják, hogyan kell állni 
a kereszt alatt, hogy fölajánlhassák az Atyának Krisztus áldozatát és hozzá kapcsolhassá
 a saját életük áldozatát. Máriával együtt élik át a föltámadás örömét, magukévá téve a 
Magnificat szavait, melyek az isteni irgalom áradásáról énekelnek az idô folyamában:
 "És az ô irgalmassága nemzedékrôl nemzedékre azokon, kik ôt félik" (Lk 1,50). A zarándok
 nép vasárnapról vasárnapra Mária nyomdokaiba lép és az ô anyai közbenjárása teszi
 különösen intenzívvé és hatékonnyá az imádságot, melyet az Egyház a Szentháromsághoz
 intéz. 

Áldásom Mindnyájatoknak!
A Vatikánból, 1998. május 31-én, Pünkösd ünnepén, pápaságom 20. évében.
II. János Pál pápa

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!