kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólMAGYARRÓL- MAGYARRA

 

Sokszor az a baj, hogy nem egy nyelvet beszélünk.20-30 évente módosul a nyelv, fejlődik a világ, a teknika. Az újabb generáció már a TV-k, és mozik világában nőtt fel, és sokszor a nagyszülők nem tudnak elbeszélgetni az unokákkal. Számomra megdöbbentő, hogy a húsz éves gyerekek nem ismerik azokat régi udvariassági kifejezéseket, amik olyan szinessé tették a nyelvet. És mi keresztények ezt még fokozzuk! Százötven-kétszáz éves kifejezésekkel fárasszuk a plázában nevelkedett, rágógumis, mozihősöket istenitő gyerekeket. Jól jön egy kis segitség, hát vágjunk bele!

ISTEN: A létezése nem vitatéma, aki addig lesüllyed, hogy elkezdi bizonyitékokkal alátámasztani a létezését, az a fogyatékosok szintjére süllyeszti a kereszténységet, és még soha senkit nem győztek meg videokazettákkal, ásatásokkal, Braziliában és Afganisztán-fölsőben megtörtént csodákkal. Kivétel nélkül csak beégés volt a vége. Ha mindenáron bizonyitani akarsz, bizonyitsd be, hogy nincs! Bele fogsz gebedni, és nem fog sikerülni. Minél többet kutatod, annál tisztább lesz elötted a létezése, csak az nem látja, aki NEM AKARJA ! Egy mentős barátom mesélte, hogy az átkos rendszerben egyetlen egy párttag sem mondta a rohamkocsiban, a korház fele döngetve, hogy jaj Leninem! Valahogy mindegyik fölfele fohászkodott. Erröl ennyit. Most csináljunk rendet, így áthlátható lesz mindenki számára. Van TEREMTŐ, és teremtett, ez az alap.

TEREMTŐ

Élete van Önmagában.

Életet képes létrehozni a semmiből, és anyagot.

Életet képes visszavonni.

Felette áll az időnek


Teremtett

Nincs élete önmagában.

A Tetmtő által születik. Létrejöm.

Megsemmisül, meghal. ( Probálj meg nem megalni,amikor eljön a te időd, meg fogod érteni, hogy nem te vagy főnök. FINITO !!!!!! )

Az időben létezik. - Nincs - Létezik, születik - Meghal.


Isten a Teremtő, rajta kívül minden, és mindenki teremtett, még „barátunk” a Sátán is.

SÁTÁN

Mivel teremtett, nem képes életet létrehozni, nem ura a saját életének, Isten elveheti az övét, és nem tudja ő ezt megakadáyozni. Csodákat tesz, „ gyógyit”, de nem tud feltámasztani a halálból , erre csak Isten képes! A Sátán szó jelentése: feltartóztat , háborúban ellenfél , vádlóként szembenállni, vádolni , rátámadni.

Az Ószövetségben közvádló, ügyész. A biróságon van egy biró, a vádlott, egy ügyész, aki képviseli a vádat, és egy védő, aki képvisei a vádlottat, és a tanúk. Az Atya a BIRÓ, te vagy a vádlott, Sátán az ügyész, és Jézus a védelem. Jób 1. könyvében Isten udvartartásának tagja, kétségbe vonja Jób kegyességének valódiságát. Az Isten által kiszabott próbákat végrehajtja Jóbon, de semmi többet nem tehet. Zakariás könyve 3-ik fejezetben vádolja Jósuat, a főpapot, akinek aztán Isten elveszi bűnét. Krónikák könyve 21-ik fejezetben Izráelre támad úgy, hogy ráveszi Dávidot a népszámlálásra. A 2 Sám 24,1 szerint ugyanezt az Úr teszi, vagyis a Sátán itt is csak Isten akaratát hajtja végre. E megszabott körön belül szellemi hatalom, az események (Jób), az akarat (Dávid) mozgatója.

Eredeti neve Lucifer, ami magyarul a „ Világosság Hordozója”. Ő is ISTEN teremtménye. A legnagyobb beosztásu a teremtett lények között. Inteligens, gyönyörű, okos. Tökéletes, a legnagyobb tekintély volt a teremtett lények között. Felette csak az ISTEN állt! Már nagyon régen szerette volna azt a dicsőséget, hódolatot, imát, ami az ISTEN személyét illette, dicsőitette, magasztalta.

Lásd Ezékiel könyve 28 12-18-ig, és Ézsaiás 14 12-16-ig.

Ez. 28,12
Emberfia! Kezdj siratóéneket Tírusz királyáról, és mondd róla: Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép.
Ez. 28,13
Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított: rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek.
Ez. 28,14
Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál.
Ez. 28,15
Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned.
Ez. 28,16
A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül.
Ez. 28,17
Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára.
Ez. 28,18
Sok bűnöddel, álnok kalmárkodásoddal meggyaláztad szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged, hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára.
 
Ézs. 14,12
Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője!
Ézs. 14,13
Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon.
Ézs. 14,14
Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!
Ézs. 14,15
De a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe.
Ézs. 14,16
Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad: Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok?
Lucifer a trónra pályázott , de ISTEN dicsőségét nem tudta megszerezni, hiszen nem ÚR és
 nem TEREMTŐ, egyik cimet sem bitorolhatja jogtalanul. Sátán úgy lett, hogy ellene szegült 
a TEREMTŐNEK, fölébe akart kerekedni, a világosságot hordozó és a világosságot 
visszatükröző maga akart lenni a világosság! Ellene szegült ISTENTNEK így lett a neve 
Sátán, azaz ellenálló, ellene szegülő. Később, mikor becsapta az első emberpárt, kapta az
 ördög, azaz rágalmazó nevet, ugyanis itt megrágalmazta az Urat, hogy hazudik.

BŰN

A bűn nem egy cselekedet, lopás, csalás, hazugság, paráználkodás. A „ szenteknek” ez a kedvencük, de bátran kérdezzétek meg őket, hogy mit is jelent, nem fogtok egyenes választ kapni. A bűn egy állapot, ezek a cselekedetek csak a bűn következményei. A bűn elszakadva lenni Istentől, nincs vele élő, mindennapi kapcsolatod, és ennek következtében autómatikusan egy idegen hatalom szolgálatában találod magad. Nincs harmadik verzió, nincs semleges állásfoglalás, nincs kibúvó! Tök jól hangzik, mi? Sajnos ez az ábra.

Jn. 16,8

És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.
Jn. 16,9
A bűn az, hogy nem hisznek énbennem;

Istenben hinni, annyi, mint Őreá figyelni, a tanitásai szerint élni, és vállalni azt akkor is, ha ez lemondással is jár. Sokan nem vállalják a lemondással járó kellemetlenségeket, hiába is vallják, hogy keresztények.

 

Mt. 25,34
„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.
Mt. 25,35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 
Ha nem vagyunk kapcsolatban az Úrral, sajnos a másik oldalhoz tartozunk.


Róm. 6,17
De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok!
Róm. 6,18
Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.
Róm. 6,19
Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek.
Róm. 6,20
Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól.
Róm. 6,21
De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál!
Róm. 6,22
Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.

Most még ez is? Egy ujabb pofon az egoista keresztényeknek. Jézus azért jött, hogy
 szolgálatába álhasson az embereknek, és hidd el nekem, mi is csak akkor találjuk meg a 
helyünket ebben a világban, ha ráérzünk a szeret izére! Megszünik az itélkező, kárhoztató
mentalitás, megszünik az előitélet, és nem a hibákat vesszük észre a másikban, hanem
 meglátjuk a szükségleteit.
Mt. 6,14
„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.
Mt. 6,15
Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”És így jutunk el a bűntől a bűntelenségig. De ez egy hosszú folyamat, ami az Úr segitsége
nélkül nem fog menni, ha megpuposodsz, akkor sem. Elindulni az úton, megbékülni Istennel,
 elfogadi a tanitsait, ami csak a te védelmedet szolgálja, és megocsájtani a másiknak, mert 
kegyelmes az ISTEN!


Mát. 7,12
A mit akartok azért, hogy az emberek ti [rész 22,39. 40.  Róm. 13,8-10.] veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

MEGVÁLTÓ

 

Ez a legnehezebb az emberek számára, mert a mai kor, ez a fene XXI-edik század a jelen nyelvezetét használja. De egyszerű a magyarázat, és nem kell hozzá teológiai végzettség. Ha nincs otthon pénz, viszed az értéket a zaciba. Bizományiban bevesznek aranyat, órát, bútort, családi ereklyét...stb. Cserébe kapsz egy kis zsozsót, pénz-magot, fityinget, suskát, kinek melyik tetszik. Majd, mikor "megerősödtél" anyagilag (ami Magyarországon csodaszámba megy) visszamész a bizományiba, és visszaváltod azt az értéket, családi ereklyét, ami számodra olyan nagy kincs, hogy csuda! Ez a visszaváltás, amit fizetsz a zaciban, megegyezik a Bibliában található megváltással! A Biblia szerint az alapszabály a Rómaiaknak irt levél 6-odik felyezet 23-ik verse szerint a kővetkező.

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

A zsold, a katonáknak járó fizetés volt, amit ki kellet rendszeresen fizetni. Mivel bűnös vagy, azaz elszakadtál Istentől, meg kell halnod. Ki kell fizetned a bűn zsoldját.

A halál által rendezed a számlát, és utána minden O.K.! El van felejtve az egész sztori, csak az a ciki, hogy sokra nem mész vele, mert mellesleg a giliszták hastáncoltatnak. De ez igy nem buli, szerintünk sem, de az Úr szerint sem! És itt jön be az Isteni Zsenialitás! Ha nem tudod kiváltani a bizományiból a család legnagyobb kincseit, bizony jól jön egy barát, aki kifizeti helyetted! Vagy ha birságot kell fizetni, milyen jól jön valaki aki elintézi, hogy ne kelljen kifizetni, vagy leülni.

Isten az Igazság Törvénye szerint halálra itélt. De megtalálta a megmenekülésed módját, úgy, hogy a törvényt sem rúgta fel, mert az megváltozhatatlan, örök, és tökéletes. Mert a törvény Isten jellemének tükörképe! Meg kellene halnod, de az Úr kifizette helyetted a számlát, Jézus Krizstus meghalt helyetted! Ezért Ő a te megváltód, hiszen megváltotta, azaz kiváltotta helyetted a büntetésedet, amit bizony neked kellet volna kifizetned. Ugye, hogy nem olyan nehéz? Ha megértetted, gondold végig mégegyszer, majd mégegyszer.

 

 

Az a kereszt, ami minden téren fölénk magasodik fenyegetve, és amit csókólgatnak, imádnak, ami aranyozott és szobrot tart(mellesleg ellenkezik a Tizparancsolat 3-ik parancsolatával), az valójában a te keresztfád lett volna. Jézus Krisztus vitte helyetted, leköpték helyetted, megfeszitették helyetted, és MEGHALT HELYETTED !

 

Mert Isten szeret téged, szeret engem, szerette ezt a világot, mielött még megtörtént volna az elszakadás, a bűnbe esés.

 

 

 

 

 

 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!