kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A Túlvilágról 
 
Törvény és Kegyelem
 
 
 
Láttam keresztényeket a saját kedvük szerint élni az életüket, mert igy volt kényelmes, mert erre vezet a "lélek", mert nem kell igy lemondani dolgokrol...megindokolták a vállást, az alkalmi kapcsolatokat, miért nem is kell tizedet fizetni, miért nem lelki a leki vezető stb..  De mindig oda jutottuk , hogy valójában nincs minden nap a kezükben a Biblia, nem ismerik, vagy talán nem is akarják elfogadni az irott Igét, mert akkor szakitani kellene a szöszivel! Sokszor, mikor szóba kerülnek Bibliai cselekmények, nem tudják a szereplőket, a helyszint, nem ismerik a tanitást. Arra hivatkoznak, hogy majd a szentlélek eszükbe juttatja, ha kell! De kérdem én, hogy juttatja az eszükbe azt, amit nem is olvasnak? Amikor könyveket, Bibliát árultam az utcán sok emberrel találkoztam, aki nem olvas Bibliát, mert ő egyenesen a lélektől kapja a tanítást! De megvizsgálva az életét, nem állt öszhangban az Igével. Látok fiatalokat, akik laza keresztények. Amikor a közösség imádkozik, ők vállal a falnak támaszkodna, mint ha a kocsmában lennének. Ha az egyetemi docenssel kell beszélni, kérni valamit, akkor is vállal a falnak dölve lazán dumálnak? Ha nem, akkor az Úrral szemben miért teszik? Láttam fiatalt az ifjusági korusban zsebre tett kézzel énekelni. Az angyalok leborulnak az Úr elött, hallottam vitát, mert valaki mindig letérdelt az imaházban, és ezzel megbontja az egységet, mert a többiek állva,integetve dicsérik az Istent! Mindig oda jutok, hogy kevés a lelki táplálék, amit a Bibliábol meritenének. Sok ember elfoglalt, nincs ideje Bibliát olvasni, de van ideje TV-t nézni. A Bibliábol tanulhatnának a fiatalok kulturát, anyanyelvet, tiszteletet ember és Isten iránt,alázatot, rálátást a proféciákon keresztül a jövöre, bepillantást a multba, hogy tanuljanak a régiek dolgaibol. Hiszen az ige azért is iratot, hogy tanulságunkra legyen. A mai kereszténység látványos misszió programokkal, "csodákkal",dübörgö zenével, dagadó pénztárcák igérésével terjeszti a hitet, és nem látom azt az Istent, aki csendben , méltóségteljesen halkan szól.

1 Kir. 19,11
És monda: Jőjj ki és állj meg ezen a hegyen, az [2 Móz. 33,21-23.] Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; de az Úr nem [vers 13.] vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a földindulásban sem.
1 Kir. 19,12
És a földindulás után tűz jöve, de nem [vers 13.] volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék.
1 Kir. 19,13
És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arczát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő hozzá, a mely ezt mondá: Mit csinálsz [vers 9.] itt Illés?


Mindenki a Lélelre hivatkozik, és nem tudom megkülönböztetni az utcán vonuló "keresztényt" a natur huligántól. És ez a halk, szelid hang az Igén keresztül dolgozik, amikor nem szól a háttérben a tv, vagy a zene, amikor nem ÉN VAGYOK AZ IGAZI KERESZTÉNY!!! hanem megalázom magam, mert a Biblián keresztül akar tanítani az Isten.
 
Sokat foglalkoztat ez a probléma, mert keresem a megoldást, keresem az okot, és hogy miképp lehet változtatni a dolgokon. Most egy idézet Nekoda tesótól, Jézust az eredeti nevén hívja, ez ne legyen zavaró senkinek. úgy érzem fején találta a szöget!
 
Törvény és Kegyelem

Sokszor tűnődöm azon, a ma hívő embere miért is nem érti ezeket a szavakat. És miért reagál oly erélyesen, mikor valaki számon kér valamit. És miért van az, hogy a „kegyelem arra is elegendő”, hogy tiporja Isten szentségét? – Mi okozza a mai törvénytelenséget, a bűn növekedését, viszályokat és földindulásokat? Talán e kis fejtegetés erre is rámutat, és tisztáz, néhány feledésbe merült valódi tényt vagy éppen az eltorzulást állítja helyre, nem állítom, hogy teljes e kép de döntse el mindenki aki elolvassa e sorokat, és keresse meg saját maga az igaz utat és egészítse  ki, életében mindazt ami eddig hiányos volt, hogy felkészült és szent legyen mire Ő aki adta mind –e kettőt vissza jön.
   A törvénytelenség, ami a mai napokat jellemzi, mind a világban, mind az Eklézsiában a törvények elhagyása és elutasítása végett jött napvilágra. Ez tény!!!
Miért is van az, hogy a világban nem tartják be az emberek a törvényt? – mert elutasítottuk az isteni törvényeket.
Pedig a biblia történelmi könyvei leírják azt, amikor Izrael kilép az Isten kegyelmi zónájából, megszabott rendjéből, és ekkor újra és újra, háború, éhség, politikai viszály, száműzetés, stb… követte a törvényszegést, és ez teljes kihatással volt a körülötte élő népekre is.
Tehát a törvénytelenség a törvényszegés következménye!
Nézzük csak meg a ma gyülekezeteit; felelősség, szentség, alárendeltség, engedelmesség? – mind-mind, hiánycikk és mindez azért mert egy helytelen felfogás, vélekedés az ige helytelen felismerése, eltorzulása ment végbe az elmúlt pár száz évben.
Hacsak kicsit tekintünk vissza, a ma gyülekezetének 85%-át kitették volna a táboron kívülre, hogy tisztuljon meg poklosságától, és azután ha már végre döntött mit is akar, és hittel meggyőződve Isten akaratában akar élni újra a közösség (egy új ember) része lehet.
Ma mikor ezt hangoztatom az első szavak egyike az, hogy eretnekség és a többit le se írom, kérdem én miért?
Mert a vezetők és tanítók, különböző tanításokban, versengve habzó szájjal, a törvény ellen traktálják az Isten népét.
Törvény  = szolgaság járma = súlyos teher = könyörtelen ellenség. „Fennhangon hirdetik, hogy a kereszténység feladata, hogy idegen elemként kezeljék a törvényt, mert az nem számukra adatott eredetileg, hanem Izraelnek, s a Messiás halálával érvényét vesztette.”(ezen idézet A.W.Pink a  törvény és a Szent című kis könyvből van).
Ez mind abból adódik, hogy teljesen félre értik az Isten szándékait, az ige szavait, az előképeket és ez által, egy hamis Isten képet, hamis életvitelt hangsúlyoznak.
Amely távol áll a szentség Istenétől! – és ez által távol tartják azokat is akik őszintén keresnek, itt a példa beszédek jut az eszembe amikor az igaz bölcsesség elé beül az út közepére az okoskodás, (Péld.9.) És ezek az emberek elvesznek a sok öntelt és megalázkodni nem tudó, vezetőknek rendelt emberek miatt.
A Törvény és Kegyelem egy csodálatos házaspár! – teljesen harmóniában az isteni terv részei.
A Kegyelem mindig is élő és eleven volt!
Ádám és Éva történeténél kezdhetjük ezt látni, megszegték a szabályt, az egyetlen törvényt és mégis ott a kegyelem abban a pillanatban az ígéretben, mi szerint van megváltás. Azután ott VAN Noé és a vele kötött szövetség, ígéret, vagy Ábrahám szövetsége és ígéretei, amik szinte ámulatba ejtik az embert mily fenséges is az Isten kegyelme, de így tovább még sok más ember és történet. Szóval csak a vak és szűklátókörű ember nem látja, hogy az Isten kegyelme mindig is ott volt az emberiség életében.
De nézzük csak, hogy is jött az a „fránya törvényhozás” – Izrael ott senyvedet, szenvedett, nyomorgott Egyiptom földjén, a Fáraó uralma alatt. Isten Ábrahám Istene, emlékezett az Ő szövetségére, ígéretére, és hatalmas szeretetéből elküldte a szabadítót, Mózest, aki kivezette népét a bárány vérével! Micsoda előkép!!!
De hát ez a kegyelem!!!
Akkor Izrael előre tekintett a megváltás ígéretére, és a szerint hitben és igazságban élt, a kegyelem által. Az ígéretek maga a kegyelem kiábrázolódásai, melyekben bízunk, vannak, amik már beteltek és vannak, amik beteljesedőben vannak. És minden ígéret függ valami ténytől, szabálytól, törvénytől. Csak nézzük meg Jesua példázatait, hogy ki mehet be a menyek országába, és hogy hogyan is kell Őt várni, még erre is van szabály
De lássuk mi is történt az Egyiptomból való szabadulás után, Isten hagyta őket csak úgy és kész, most már szabadok vagytok, éljetek úgy, ahogy jól esik? Nem a szabadítót, Mózest, azzal is megbízta, hogy tárja eléjük eme új reményteljes élet szabályait, amik megóvják őket a körülöttük élő emberek romlottságától, Csodálatos isteni gondoskodás ez, maga a kegyelem. Izrael nem azért kapta a törvényt, hogy az által nyerjen üdvösséget, megváltást, hanem mert már megváltást nyert.
Dr. McNicholt így fogalmaz „A nemzet Isten erejével és a megöletett bárány vérének jegyében szabadult meg Egyiptomból, ami már magában Isten kegyelmének, szimbóluma és záloga. A törvényt életvitelük szükséges szabályzója ként a Sínainál már, mint megszabadult nép kapta, egy olyan nép, amely az Úr tulajdonává vált. Megváltásuk kihirdetésével kezdődik (2Mose.20.2).A kegyelem alapvetésén nyugodott, és azt az alapelvet jutatta kifejezésre, hogy a megváltás maga után vonta Isten erkölcsi rendjéhez való alkalmazkodásuk igényét. Más szóval, annak a kegyelemnek, amely megszabadította Izraelt, egyenes velejárója volt a törvény kinyilatkoztatása.  A törvényt azért kapták, hogy új helyzetükhöz méltó módon járhassanak, hogy méltóak legyenek arra az üdvösségre, amely már az övék volt. A törvény szövetsége, nem tette feleslegessé az ígéret szövetségét, de megszabott egy olyan életvitelt, mely szerint az ígéret szövetségeseinek járniuk kellett.”
  Tehát a törvény nem a cselekedetek szövetsége, nem ettől függ Izrael megváltása és az annak való engedelmességtől.
Isten ígéretétől, az abban való hittel teljes meggyökerezéstől, ettől tartatott meg. Isten soha senkit nem csal meg, ha szabadságra vezeti népét, utána megtanítja az Ő népét abban élni is, ezért tanították a népet Mózes és Áron is, hogy szent és hála teljes életet élhessen a nép. Meggyökerezvén Isten ígéreteiben és annak áldásaiban!
Jesua is ezért jött, mert ugye – ezért jött! – az egyetlen igaz útra vezérelni a népet. Az álszent, képmutató, áldozatok sokaságában bízó, a szövetségtől teljesen elrugaszkodott népet!
Ő a Szabadító Jesua = mint hajdan Egyiptomból most a vallásosságtól, a bűntől a törvénytelenség rabszolgaságából szabadította ki népét Izraelt. És mint tudjuk az Ő kegyelme ennél sokkal, de sokkal tovább áradt, Ábrahámnak, azaz a sok népek atyjának tett ígéretében, minden nemzethez elért a kegyelem szabadító ereje.
De mi is történt még, eljött a kegyelem a szabadulás, és ennyi? – nem, mert az isteni séma folyt tovább. A szabadulást nem egy szabados éljetek úgy, ahogy akartok ezután következett, hanem aki az Én mennyi Atyám akaratát cselekszi… és mindezeket tanítva fel is hívja a figyelmet nem eltörölni jött, hanem betölteni a törvényt!
Mit is jelent ez? – betölteni a törvényt = helyre állítani annak valódi hivatását, és célját, amitől messzire elrugaszkodott Izrael, mint a gyülekezetek is ma. Izrael, anno Ábrahámra és a vele való szövetségre hivatkozott, ma a kereszténység a kegyelemre, amely szerintük felment minden felelősség alól, Isten mögé bújva az Ő nagy nevével takarózva. És közben rútságát tovább folytatva él, különböző bűnökkel terhelve.
Maga Jesua is ez mellett tett tanúbizonyságot, sőt a mércét magasabbra emelte.
Bemutatta az igazi hívő emberengedelmességét, persze itt jönne az, - Ő Isten is volt - na de, itt van István, akkor lássuk őt milyen életet is élt, a törvény és kegyelem egyensúlyában élt és ezért láthatta a megnyílt eget is, amely várta őt.
Ki az aki ma ily szentségben él, és erre is igyekszik minden magyarázkodás nélkül?
A törvény nem más, mint a megszentelődéshez vezető segítség, az igaz istenfélő ember életmódjának útmutatója, héberül Chalahának nevezzük = járt út = Jesua a törvény beteljesülése, hiszen mag mondja azt, hogy Ő az Út , az Igazság és az Élet!
Ha végig olvassuk a kereszténység által oly hevesen vitatott témát, csak azt láthatjuk, hogy mindenütt az áll, hogyan kell élnie egy embernek, aki megváltást nyer, semmi változás sincs ebben az esetben sem. Életviteli szabályok kellenek az új élethez!
Egy Isten által megváltott ember, nem élhet úgy, mint azelőtt, azok a szabályok, törvények, törvénytelenségek ölték meg, s volt távol Istentől. Ezért miután megszabadult, újjászületett Isten Szelleme által, kell új életszabályok szerint élni, teljes szentségbe, amelyhez segítséget is kaptunk a törvényben (tanításokban), az életszabályokban. De mielőtt valaki elfelejtené, az elején tett kijelentést, mi szerint nem a törvény adja az üdvösséget, hanem csupán az Élő Istennek való hálaadás és az üdvösségben való méltó magatartás szabályai a törvény. Jesua azt mondja „nem ismerlek benneteket gonosztevők” – miért? Mert nem ismerték Őt – nem, hanem azért mert az Ő nevét hiába vették szájukra, az hogy betegek gyógyultak, ördögöktől szabadítottak, nem igazolja igazvalójukat csak azt a tényt miszerint Isten kegyelmes és ajándékait mindvégig ott tartja annál, akinek adta, de nem azt jelenti, hogy feltétlen a menybe jut, mert Isten Szelleme cselekszik rajta keresztül. Ezek az emberek Jesua szavai szerint a pokolra jutnak, és milyen rettenetes ez az öncsalás önámítás, önmagunk teljes megcsalása egy hamis hit, remény. És a vég rettenetes!
A törvény és kegyelem témaköre azt hiszem ezen, tények átgondolása után, újra világító szövétnekként kell, hogy égjen Isten népe között, hogy valóban helyreállt, erős népként tiszteljük és várjuk Őt.

Az Örökkévaló kegyelme legyen mindenkivel!
2Tim 2,19
Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Messiás nevét vallja.
 

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter
 

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!