kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólVASÁRNAP
 
Már megint egy őrült szombat ünneplő, aki törvénykezni akar a többi keresztény felett ! Van két „szégyenfoltunk” nekünk adventistáknak, az egyik a szombatizmusunk, a másik, hogy nem eszünk disznóhust! Legalábis ez a két legfontosabb dolog, amivel beazonosítanak bennünket.  Mi a törvényt visszük az emberekhez a kegyelem helyett ! DE HÁT AKKOR NEM KELL MEGTARTANI A TÖRVÉNYT ? Erre sokan hivatkoznak, mert így kényelmes a kereszténység, nincsenek szabályok, mert megbocsályt az Isten ! Lehet hogy most furcsát mondok, amit nem hallottál még . A TÖRVÉNY a szeretet törvénye, Isten hozta, hogy megismerd az Ő jellemét, azt az ÓVÓ , VÉDELMEZŐ, MAGÁHOZ ÖLELŐ SZERETET, ami BELŐLE fakad ! És Isten szeretetére szeretet a válasz! Mivel szeretem Őt, engedelmeskedek a kérésének. Ahogy megpróbálsz kedvébe járni a kedvesednek, és nem esik nehezedre eleget tenni a kérésének, úgy engedelmeskedsz az Úrnak. Szereted Őt, és megtartod a parancsolatokat. Jézus a példaképünk. És az Ő élete a tízparancsolat beteljesítése. Szemben a mai kereszténységgel, ahol még homoszexuális keresztény közösségek is vannak, és mindenki lábbal tapossa a Tízparancsolatot, azt csinálunk amit akarunk. És itt jön a vasárnap. Isten megteremtette a világot, ennek az emlékünnepe a szombat megünneplése. A vasárnap ünneplés a napisten imádata, és a teremtettet ünnepeljük a Teremtő helyett ! Szeretem az Istent , aki megteremtette hat nap alatt a világot, és aki megteremtett engemet is ! Megünneplem a szombatot, még akkor is, ha ez miatt el kell veszítenem a munkámat ebben a válságokkal nyomorgatott világban. És fáj, ha mások megtagadják Isten parancsolatát, és félrevezetik az embereket.
 
Itt egy kis rövid összefoglalót találtok a vasárnap kialakulásáról, mely segít megérteni, hogy miért alakult ki a Katolikus egyházban a vasárnap ünnepe.
 
A Katolikus Egyház megváltoztatta a Tízparancsolatot, a szombatból
vasárnap lett.

2 Móz. 20,8
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
2 Móz. 20,9
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
2 Móz. 20,10
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek  szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed,a ki a te kapuidon belől van;
2 Móz. 20,11
Mert hat ] napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van,a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

 

Hasonlítsuk össze a Tízparancsolatot a katolikus egyház tanításával, látható

lesz a külömbség.

 

II: JÁNOS PÁL PÁPA DIES DOMINI DIES DOMINI KEZDETÜ 
APOSTOLI LEVELE A PÜSPÖKÖKNEK PAPOKNAK ÉS HÍVEKNEK 
A VASÁRNAP MEGSZENTELÉSÉRŐL
 
8. A keresztények számára a vasárnap elsôsorban a föltámadott Krisztus dicsôségétôl ra-
gyogó húsvéti ünnep. Az "új teremtés" ünneplése. Újra el kell tehát olvasnunk a teremtés 
nagy történetét, s el kell mélyítenünk a "szombat" teológiáját, hogy elmerülhessünk a va-
sárnap teljes megértésében.  "Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot" 
13. A szombat parancsa tehát, mely az elsô szövetségben elôkészíti az új és örök szövet-
ség vasárnapját, Isten tervének mélységében gyökerezik. Napjainkban a keresztények is 
fölfedezik a vasárnap parancsának e távlatát.
 
A Szombattol a Vasárnapig 
18. Mivel a harmadik parancsolat ( a teremtés emlékünnepe a negyedik parancsolat, a 
katolikusok egyszerüen kivették a harmadikat, a szobrok imádatának tíltását. Így lett a 
teremtés emlékünnepe a harmadik. ) ennyire lényegesen függ Isten üdvözítô műveinek 
emlékezetétôl, a keresztények amikor fölfogták a Krisztus által megkezdett új és végsô 
idô eredetiségét, a szombat utáni elsô napot tették ünnepnappá, mert azon történt az Úr 
föltámadása.A "szombatról" átlépünk "a szombat utáni elsô napra", a hetedikrôl az elsô 
napra: az Úr napja Krisztus napja lesz! 
 
 Az új teremtés napja 
24. A keresztény vasárnap szembesítése a sajátosan ószövetségi szombati szemlélettel 
jelentôs teológiai elmélyülés kiindulópontja lett. Erôs megvilágításba került a föltámadás 
és a teremtés kapcsolata. A keresztény gondolkodás számára ugyanis önkénytelenül adó-
dott "a hét elsô napján" történt föltámadás összekapcsolása a kozmikus hét -- melyben
a Teremtés Könyve elmondja a teremtés elbeszélését -elsô napjával : a fény teremtésének
napjával. Krisztus, a világosság napja  Egy bölcs lelkipásztori megfontolás arra késztette
az Egyházat, hogy tegye kereszténnyé a vasárnap számára a dies Solis, a "Nap napja" 
elnevezést, amellyel a pogány rómaiak jelölték e napot, s még mai nyelvekben is feltűnik.
Így vonták ki a hívôket azoknak a kultuszoknak csábító hatása alól, amelyek a Napot 
istenítették és e nap ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi "Napjára" irányították. 
Szent Jusztinosz amikor a pogányoknak írt, a szokásos "Nap napján" kifejezéssel élt annak
 jelölésére, hogy a keresztények mikor gyűlnek össze.  
 
Ide egy kis kiegészítés ebböl a Pápai levélböl. 
 
[23] Sermo 8 in octava Paschalis, 4: PL 45, 841. A vasárnap "elsô nap" jellege jól látható a 
latin liturgikus naptárban, ahol a hétfô neve feria secunda ('második nap') , a keddé feria 
tertia ('harmadik nap') stb. A hét napjainak hasonló elnevezése él a portugál nyelvben.
 
 A Nap Napja a napisten imádatának volt a napja. 
 
[30] Pl. az angolban a Sunday, a németben a Sonntag  Nagy Konstantin a Napistent imádta.
 így autómatikusan a vasárnapot tette kötelezővé, amikor törvénybe iktatta a jereszténysé-
get, mint államvallást. Erre utal II. János Pál is a kommentárjában. 
 
 Nagy Konstantin rendelete 321, VII. 3-án: Codex Theodosianus II. 8,1.  
 
 62. A keresztény nem feledkezhet meg arról, hogy a zsidó szombat megtartásának módja 
ugyan érvényét vesztette, mert a vasárnapi "beteljesedés" felülmúlja azt, az "Úr napja" 
megszentelésére kötelezô. 
 
[83] 1257. k; Keleti Kódex 881,1: "a hívôknek vasárnapokon és parancsolt ünnepeken részt
kell venniük az Isteni Liturgiában, illetve a saját jogú egyházak elôírásai és törvényes szo-
kássa szerint a reggeli zsolozsmán." 
[84] "Akik szándékosan nem tesznek eleget e kötelezettségnek, súlyos bűnt követnek el" .  
 
BEFEJEZÉS 
 Érthetô tehát, hogy miért fordít akkora gondot az Egyház a vasárnap megtartására és miért
 marad továbbra is a Egyház fegyelmi rendjében a szó szoros értelmében kötelezô parancs. 
 
A Vatikánból, 1998. május 31-én, Pünkösd ünnepén, pápaságom 20. évében. 
II. János Pál pápa

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!